Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Cho hai điểm M, N nằm trên đường trung trực

47. Cho hai điểm M, N nằm trên đường trung trực của đoạn thẳng AB. Chứng minh

∆AMN  = ∆BMN.

Hướng dẫn:

Vì M thuộc đường trung trực của AB 

=> MA = MB

N thuộc đường trung trực của AB

=> NA = NB

Do đó ∆AMN  = ∆BMN (c.c.c)