Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Đường thẳng OA trên hình 29 là đồ thị của hàm số y = ax. Hệ số a bằng bao nhiêu?

Đường thẳng OA trên hình 29 là đồ thị của hàm số y = ax. Hệ số a bằng bao nhiêu?

Hướng dẫn làm bài:

Ta có hàm số y = ax có đồ thị là đường thẳng qua điểm A(-3;1) nên ta có:

 x = - 3 thì y = 1

Suy ra: 1 = a. (-3)

\(\Rightarrow a =  - {1 \over 3}\).

Vậy \(\Rightarrow a =  - {1 \over 3}\). .