Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Bài 47. Với giá trị nào của x thì giá trị của mỗi phân thức sau được xác định?

Bài 47. Với giá trị nào của x thì giá trị của mỗi phân thức sau được xác định?

a) \( \frac{5x}{2x+4}\);                        b) \( \frac{x-1}{x^{2}-1}\).

Hướng dẫn giải:

a) Giá trị của phân thức này được xác định với điều kiện 2x + 4 # 0

=> 2x # -4 hay x # -2

Vậy điều kiện để phân thức \( \frac{5x}{2x+4}\) được xác định với x # -2

b) Điều kiện để phân thức xác định là x2 - 1 # 0 hay (x - 1)(x + 1) # 0.

Do đó x - 1 # 0 và x + 1 # 0 hay x # 1 và x # -1

Vậu điều kiện để phân thức \( \frac{x-1}{x^{2}-1}\) được xác định là x # 1 và x # -1