Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Bài 46 Trên hình 50, hãy chỉ ra các tam giác đồng dạng. Viết các tam giác này theo thứ tự đỉnh tương ứng và giải thích vì sao chúng đồng dạng?

Bài 46 Trên hình 50, hãy chỉ ra các tam giác đồng dạng. Viết các tam giác này theo thứ tự đỉnh tương ứng và giải thích vì sao chúng đồng dạng?

Giải

∆ADC ∽ ∆ABE vì góc A chung và \(\widehat{D}\) = \(\widehat{B}\) = 900

∆DEF  ∆BCF vì  \(\widehat{D}\) = \(\widehat{B}\) = 90, \( \widehat{DEF}\) = \( \widehat{BFC}\)

∆DFE  ∆BAE vì ( \(\widehat{D}\) = \(\widehat{B}\) = 90, góc A chung)

∆BFC  ∆DAC vì (\(\widehat{D}\) = \(\widehat{B}\) = 900, góc C chung)