Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Tìm x trong các tỉ lệ thức sau

Bài 46 Tìm x trong các tỉ lệ thức sau                                                                  

a) \(\frac{x}{27} = \frac{-2}{3,6}\)

b) -0,52 : x = -9,36: 16,38

c) \(\frac{4\frac{1}{4}}{2\frac{7}{8}} = \frac{x}{1,61}\)\(=>3,6x=-2.27=>3,6x=-54=>x=-54:3,6=>x=-15\)

Lời giải:

a) \(\frac{x}{27} = \frac{-2}{3,6}\) 

b) 

 -0,52 : x = -9,36: 16,38 => -0,52 . 16,38 = x. (-9,36) => x = -8,5176: ( -9,36) => x = 0,91

c) \(\frac{4\frac{1}{4}}{2\frac{7}{8}} = \frac{x}{1,61}\) \(\frac{17}{4} : \frac{23}{8} = x: 1,61 => 34: 23 = x: 1,61 => 23x = 34. 1,61 => x = 2,38\)