Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Tính nhanh:

46. Tính nhanh:

a) 732 – 272;                              b) 372 - 132

c) 20022 – 22

Bài giải:

a) 732 – 272 = (73 + 27)(73 – 27) = 100 . 46 = 4600

b) 372 - 132 = (37 + 13)(37 – 13) = 50 . 25 = 100 . 12 = 1200

c) 20022 – 22 = (2002 + 2)(2002 – 2) = 2004 . 2000 = 400800