Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Bài 46 Gọi N là một điểm của đoạn thẳng IK, biết IN=3cm , NK=6cm Tính độ dài đoạn IK.

Bài 46 Gọi N là một điểm của đoạn thẳng IK, biết IN=3cm , NK=6cm Tính độ dài đoạn IK.

Giải: 

Theo đề bài N là một điểm của đoạn thẳng IK; N không trùng hai đầu mút  vậy M phải nằm giữa hai điểm I và K.

Ta có : IK= IN + NK = 3 + 6 = 9 (cm)