Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Tính thể tích của mỗi hình chop đều dưới đây

45. Tính thể tích của mỗi hình chop đều dưới đây (h58, h59)


Hướng dẫn:

Hình 58:

Đáy của hình chóp là tam giác đều cạnh bằng 10cm

Đường cao của tam giác đều là:

HD = \(\sqrt{DC^{2} - HC^{2}}\) = \(\sqrt{10^{2} - 5^{2}}\) = √75 ≈ 8,66 (cm)
Diện tích đáy của hình chóp đều là:

S = \(\frac{1}{2}\).BC.h = \(\frac{1}{2}\). 10. 8,66 = 43,3(cm2)

Thể tích hình chóp đều là:

V =\(\frac{1}{3}\). S.  h1 = \(\frac{1}{3}\). 43,3 .12 = 173,2(cm3)

Hình 59:

Đường cao của tam giác đều BDC:

h = \(\sqrt{DC^{2}- (\frac{BC}{2})^{2}}\)

= \(\sqrt{8^{2}- 4^{2}}\) = √48 ≈6,93(cm)

Diện tích đáy của hình chóp đều là:

S = \(\frac{1}{2}\).BC.h = \(\frac{1}{2}\).8.6,93 = 27,72(cm2)

Thể tích hình chóp đều là:

V = \(\frac{1}{3}\). S.  h1 = \(\frac{1}{3}\). 27,72. 16,2 =149,69(cm3)