Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Đố em vừa tìm được một số mà một nửa của nó trừ

44. Đố em vừa tìm được một số mà một nửa của nó trừ đi một nửa đơn vị rồi nhân với một nửa của nó bằng một đơn vị.

Gọi số phải tìm là x.

một nửa của nó trừ đi một nửa đơn vị là: \(\frac{x}{2}\) - \(\frac{1}{2}\)

Theo đầu bài ta có phương trình: \((\frac{x}{2}-\frac{1}{2})\)\(\frac{x}{2}\) = \(\frac{1}{2}\)

hay x2 – x – 2 = 0, có a – b + c = 1 – (-1) – 2 = 0 nên: x1 = -1, x2 = 2

Trả lời: Số phải tìm bằng -1 hoặc 2.