Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Một vật có khối lượng 124 g và thể tích 15 cm2 là hợp kim của đồng và kẽm. Tính xem trong đó có bao nhiêu gam đồng và bao nhiêu gam kẽm, biết rằng cứ 89 g đồng thì có thể tích là 10cm3 và 7g kẽm có thể tích là 1cm3

Một vật có khối lượng 124 g và thể tích 15 cm2 là hợp  kim của đồng và kẽm. Tính xem trong đó có bao nhiêu gam đồng và bao nhiêu gam kẽm, biết rằng cứ 89 g đồng thì có thể tích là 10cm3 và 7g kẽm có thể tích là 1cm3

Hướng dẫn làm bài:

Gọi x (gam) và y (gam)lần lượt là số gam đồng và kẽm có trong vật đã cho. Điều kiện: x > 0; y > 0.

Vì khổi lượng của vật là 124 gam, ta có phương trình: x + y = 124 (1)

Khi đó, thể tích của x (gam) đồng là \({{10} \over {89}}x(c{m^3})\) và thể tích của y (gam) kẽm là  

Vì thể tích của vật là 15cm3, nên ta có phương trình: \({{10} \over {89}}x + {1 \over 7}y = 15(2)\)

Ta có hệ phương trinh : \(\left\{ \matrix{x + y = 124(1) \hfill \cr {{10} \over {89}}x + {1 \over 7}y = 15(2) \hfill \cr} \right.\)

Giải hệ phương trình ta được x = 89 (nhận) và  y = 35 (nhận)

Vậy vật đã cho có 89 gam đồng và 35 gam kẽm.