Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Đưa thừa số vào trong dấu căn:

Bài 44. Đưa thừa số vào trong dấu căn:

\(3\sqrt{5};-5\sqrt{2}; -\frac{2}{3}\sqrt{xy}\) với \(xy\geq 0; x\sqrt{\frac{2}{x}}\) với x>0.

Hướng dẫn giải:

ĐS: \(\sqrt{45}\); \(-\sqrt{50}; -\sqrt{\frac{4xy}{9}};\sqrt{2x}.\)