Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Điền dấu thích hợp (, = ) vào ô vuông.

44. Điền dấu thích hợp (<, >, = ) vào ô vuông.

Hướng dẫn giải.

Thực hiện phép cộng rồi so sánh kết quả với phân số còn lại.

ĐS. a) \(\frac{-4}{7}+\frac{3}{-7}=-1\)                              b) \(\frac{-15}{22}+\frac{-3}{22}<\frac{-8}{11}\) ;

      c) \(\frac{3}{5}>\frac{2}{3}+\frac{-1}{5}\) ;                                  d) \(\frac{1}{6}+\frac{-3}{4}<\frac{1}{14}+\frac{-4}{7}.\)