Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Hình 57 là một cái lều ở trại hè ..

44. Hình 57 là một cái lều ở trại hè của học sinh kèm theo các kích thước

Thể tích không khí bên trong lều là bao nhiêu?

Xác định số vải bạt cần thiết để dựng lều (không tính đến đường viền, nếp gấp…biết

(√5 ≈ 2,24).

Hướng dẫn:

Thể tích cần tính bằng thể tích của hình chóp có chiều cao 2cm

Đáy là hình vuông cạnh dài 2m. Diện tích đáy Sđ = 22  = 4(m2)

Thể tích hình chóp : V = \(\frac{1}{3}\).S.h = \(\frac{1}{3}\).4.2 = \(\frac{8}{3}\) 

b) Số vải bạt cần tính chính là diện tích của bốn mặt (hay là diện tích xung quanh) mỗi mặt là một tam giác cân.

Để tính diện tích xung quanh ta cần phải tính được trung đoạn tức là đường cao SH của mỗi mặt

 SH2 = SO2 +  OH2 = SO2+ \((\frac{BC}{2})^{2}\) = 22 + 12 = 5

SH = √5 ≈ 2,24m

Nên  Sxq = p.d = \(\frac{1}{2}\) 2.4.2.24 = 8,96 (m2)