Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Sinh học THPT: Bài 44. Chu trình sinh địa hóa và sinh quyển Lý thuyết Chu trình sinh địa hoá và sinh quyển - Cadasa Sinh học lớp 12 bài 44 CHU TRÌNH SINH ĐỊA HOÁ VÀ SINH QUYỂN chu trình sinh địa hóa trong hệ sinh thái, dòng năng lượng trong hệ sinh thái và hiệu suất sinh thái, sinh học 12 bài 45, chu trình sinh địa hóa photpho, chu trình sinh địa hóa của nước, chu trình sinh địa hóa có ý nghĩa, chu trình sinh địa hóa nito, chu trình sinh địa hóa có vai trò

Bài 4.Hãy nêu các biện pháp sinh học để nâng cao hàm lượng đạm trong đất nhằm cải tạo đất và nâng cao năng suất cây trồng.

Bài 1.Hãy trình bày khái quát thế nào là chu trình sinh địa hoá trên Trái Đất.