Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Bài 43. Điền vào chỗ trống trong các phát biểu sau:

Bài 43. Điền vào chỗ trống trong các phát biểu sau:

a) Hình tạo thành bởi ....... được gọi là tam giác MNP.

b) Tam giác TUV là hình.............. .

Giải:

a) Ba đoạn thẳng MN,NP,PM khi M,N,P không thẳng hàng.

b) Gồm ba đoạn TU,UV,VT khi T,U,V không thẳng hàng,