Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Tính các tổng dưới đây sau khi đã rút gọn các phân số

43. Tính các tổng dưới đây sau khi đã rút gọn các phân số:

a) \(\frac{7}{21}+\frac{9}{-36}\) ;                                  b) \(\frac{-12}{18}+\frac{-21}{35}\) ;

c) \(\frac{-3}{21}+\frac{6}{42}\) ;                                    d) \(\frac{-18}{24}+\frac{15}{21}\) .

Hướng dẫn giải:

a) \(\frac{7}{21}+\frac{9}{-36}=\frac{1}{3}+\frac{1}{-4}=\frac{1}{3}+\frac{-1}{4}=\frac{4-3}{12}=\frac{1}{12}\) ;

b) \(\frac{-12}{18}+\frac{-21}{35}=\frac{-2}{3}+\frac{-3}{5}=\frac{-2.5}{3.5}+\frac{-3.3}{3.5}\)

  \(=\frac{-10+(-9)}{15}=\frac{-19}{15}\).

c) \(\frac{-3}{21}+\frac{6}{42}=\frac{-1}{7}+\frac{1}{7}=\frac{0}{7}=0\).

d) \(\frac{-18}{24}+\frac{15}{-21}=\frac{-3}{4}+\frac{-5}{7}=\frac{(-3.)7}{4.7}+\frac{(-5).4}{7.4}\)

  \(=\frac{(-3).7+(-5).4}{7.4}=\frac{(-3).7+(-5).4}{28}\)

  \(=\frac{(-21)+(-20)}{28}=\frac{-41}{28}.\)