Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Tính diện tích xung quanh,

43. Tính diện tích xung quanh, diện tích toàn phần của các hình chóp tứ giác đều sau đây.(h.56)

Hướng dẫn :

Diện tích xung quanh :

Hình a : Sxq = p.d = \(\frac{1}{2}\).20.4.20 = 800(cm2)

Diện tích đáy: Sđ = 202  = 400(cm2)

Diện tích toàn phần của lăng trụ hai là:

Stp = Sxq + Sđ = 800 + 400 = 1200(cm2)

Hình b: Sxq = p.d = \(\frac{1}{2}\).7.4.12 = 168(cm2)

            Sđ = 7 = 49(cm2)

            Stp = Sxq + Sđ = 168 + 49 = 217(cm2)

Hình c: Chiều cao của mặt bên của hình chóp:

            h = \(\sqrt{17^{2}- 8^{2}}\) = √225 = 15(cm)

            Sxq = p.d = \(\frac{1}{2}\).16.4.15 = 480(cm2)

            Sđ = 16 = 256(cm2)

            Stp = Sxq + Sđ = 480 + 256 = 736(cm2)