Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Bài 43 Sắp xếp độ dài các đoạn thẳng AB,BC,CA trong hình 45 theo thứ tự tăng dần

Bài 43: Sắp xếp độ dài các đoạn thẳng AB,BC,CA trong hình 45 theo thứ tự tăng dần.

Giải: 

Đo độ dài các đoạn thẳng ta được: AB=30mm;  BC= 35mm; AC= 18mm. Vậy AC<AB<BC.