Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Đường thẳng OA trong hình 26 là đồ thị của hàm số y = ax. a)Hãy xác định hệ số a.

Đường thẳng OA trong hình 26 là đồ thị của hàm số y = ax.

a)Hãy xác định hệ số a.

b)Đánh dấu điểm trên đồ thị có hoành độ bằng \({1 \over 2}\) ;

c)Đánh dấu điểm trên đồ thị có tung độ bằng -1 

Hướng dẫn làm bài:

a) A có tọa độ là (2;1). Thay vào công thức y = ax  ta được

=>1 = a.2 => a = \({1 \over 2}\)

b) Điểm trên đồ thị có hoành độ bằng \({1 \over 2}\)  là điểm B.

c) Điểm trên đồ thị có tung độ bằng -1 là điểm C.