Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Bài 41. Những điểm nào sau đây thuộc đồ thị hàm số y = -3x.

Bài 41. Những điểm nào sau đây thuộc đồ thị hàm số y = -3x.

A (\( -\frac{1}{3}\); 1); B (\( -\frac{1}{3}\); -1); C (0; 0).

Hướng dẫn giải:

Ta có: y = -3x.

- Với A (\( -\frac{1}{3}\); 1) thì y = -3.(\( -\frac{1}{3}\)) = 1 nên điểm A thuộc đồ thị của hàm số.

- Với B (\( -\frac{1}{3}\); -1) thì y = -3.(\( -\frac{1}{3}\)) - 1 ≠ -1 nên điểm B không thuộc đồ thị của hàm số.

- Với C (0; 0) thì y = -3.0 = 0 nên điểm C thuộc đồ thị của hàm số.