Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Dựa vào tính chất phân số, hãy so sánh.

41. Đối với phân số ta có tính chất : Nếu \(\frac{a}{b}>\frac{c}{d}\) và \(\frac{c}{d}>\frac{p}{q}\) thì \(\frac{a}{b}>\frac{p}{q}\).

Dựa vào tính chất này, hãy so sánh:

a) \(\frac{6}{7}\) và \(\frac{11}{10}\) ;                   b) \(\frac{-5}{17}\) và \(\frac{2}{7}\) ;                    c) \(\frac{419}{-723}\) và  \(\frac{-697}{-313}\) .

Hướng dẫn giải.

a) \(\frac{6}{7}<\frac{7}{7}=\frac{10}{10}<\frac{11}{10}\) ;     b) \(\frac{-5}{7}<0<\frac{2}{7}\) ;       c) \(\frac{419}{-723}<0<\frac{-697}{-313}\).