Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Bài tập số 41. Tính a) (1 + 2/3 - 1/4) . (4/5 - 3/4)2

Bài 41. Tính

a) 

b) 

Lời giải:

a)   = 

b)    =