Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Bình Ngô đại cáo ra đời năm nào?

40. Bình Ngô đại cáo ra đời năm nào?

Năm \(\overline{abcd}\), Nguyễn Trãi viết Bình Ngô đại cáo tổng kết thằng lợi của cuộc kháng chiến do Lê Lợi lãnh đạo chống quân Minh. Biết rằng \(\overline{ab}\) là tổng số ngày trong hai tuần lễ, còn \(\overline{cd}\) gấp đôi \(\overline{ab}\). Tính xem năm \(\overline{abcd}\) là năm nào ?

Bài giải:

\(\overline{ab}\) = 14; \(\overline{cd}\) = 2 . \(\overline{ab}\) = 2 . 14 = 28. Do đó \(\overline{abcd}\) = 1428.

Vậy Nguyễn Trãi viết Bình Ngô đại cáo vào nằm 1428.