Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Hãy tính diện tích toàn phần của các hình tương ứng theo các kích thước đã cho trên hình 115.

Hãy tính diện tích toàn phần của các hình tương ứng theo các kích thước đã cho trên hình 115.

Hướng dẫn trả lời:

- Với hình a:

Stp = Sxq + Sđáy = πrl + πr2 = π . 2,5 . 5,6 + π . 2,52 = 63,69 (m2)

- Với hình b:

Stp = Sxq + Sđáy = π . 3,6 . 4,8 + π . 3,62 = 94,95 (m2)