Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Bài 40. Quần xã sinh vật và một số đặc trưng cơ bản của quần xã Lý thuyết Quần xã sinh vật và một số đặc trưng cơ bản của quần xã Bài 40. Quần xã sinh vật và một số đặc trưng cơ bản của quần xã sinh học 12 bài 41, ví dụ quan hệ cộng sinh, trả lời câu hỏi sgk sinh học 12 bài 40, hãy lấy ví dụ về một quần xã sinh vật, giáo án bài 40 sinh học 12 cơ bản, mối quan hệ giữa các loài trong quần xã, bai 40 sinh 12, quần xã sinh vật sinh 9

Bài 1.Thế nào là một quần xã sinh vật? Nêu sự khác nhau giữa quần thể sinh vật và quần xã sinh vật. Lấy ví dụ minh hoạ.

Bài 3.Nêu sự khác nhau giữa quan hệ hỗ trợ và quan hệ đối địch.Bài 4.Trong các mối quan hệ giữa các loài trong quần xã, có loài có lợi, có loài có hại. Hãy xếp theo thứ tự từ 1 cho tới hết các mối quan hệ theo nguyên tắc sau: