Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Bài 4. Để khử hoàn toàn 30 gam hỗn hợp

Bài 4. Để khử hoàn toàn 30 gam hỗn hợp gồm CuO, FeO, Fe3O4, Fe2O3, Fe, MgO cần dùng 5,6 lít khí CO (đktc). Khối lượng chất rắn thu được sau phản ứng là

A. 28 gam.                B. 26 gam.            C. 24 gam.                 D. 22 gam.

Lời giải:

Chọn B.

PTHH tổng quát: RxOy + yCO → xR + yCO2  

Từ phương trình trên => \( n_{CO_{2}}\) = nCO = \( \frac{5,6}{22,4}\) = 0,25 (mol)

Áp dụng định luật bảo toàn khối lượng, ta có:

                  mhỗn hợp oxit + mCO → mchất rắn + \( m_{CO_{2}}\)

=> mchất rắn = 30 + 0,25.44 - 0,25.28 = 26 (gam).