Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Những chất nào thuộc oxit bazơ ? những chất nào thuộc loại oxit axit ?

4. Cho các oxit có công thức hóa học sau :

a) SO3 ;            b) N2O5 ;                    c) CO2 ;

d) Fe2O3            e) CuO ;                      g) CaO.

Những chất nào thuộc oxit bazơ ? những chất nào thuộc loại oxit axit ?

+ Oxit bazơ : Fe2O3, CuO, CaO ;

+ Oxit axit : SO2, N2O5, CO2 ;