Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Bài 4. Ngâm 2,33 gam hợp kim Fe-Zn

Bài 4. Ngâm 2,33 gam hợp kim Fe-Zn trong lượng dư dung dịch HCl đến khi phản ứng hoàn toàn thấy giải phóng 896 ml khí H2 (đktc). Thành phần phần trăm về khối lượng của hợp kim này là

A. 27,9% Zn và 72,1% Fe                           B. 26,9% Zn và 73,1% Fe

C. 25,9% Zn và 74,1% Fe                           D. 24,9% Zn và 75,1% Fe

Lời giải:

Chọn A.

Zn + 2H+ →  Zn2+ + H2

Fe + 2H+ → Fe2+ + H2   

\( n_{H_{2}}=\) \( \frac{0,896}{22,4}\) = 0,04 (mol)

Gọi x và y là số mol của Zn và Fe

Ta có hệ phương trình: \( \left\{\begin{matrix} 65x+56y =2,33\\ x+y =0,04 \end{matrix}\right.\)

=> x = 0,01; y = 0,03

%mZn = \( \frac{65.0,01}{2,33}\).100% = 27,9%; %mFe = 72,1%