Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Bài 4. Tìm tỉ số về khối lượng của electron so với proton, so với nơtron.

Bài 4. Tìm tỉ số về khối lượng của electron so với proton, so với nơtron.

Lời giải:

Tỉ số về khối lượng của electron so với proton

                         \( \frac{9,1095.10^{-31}}{1,6726.10^{-27}}=\frac{1}{1836}\)

Tỉ số về khối lượng của electron với nơtron

                         \( \frac{9,1095.10^{-31}}{1,6748.10^{-27}}=\frac{1}{1839}\)

a