Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Bài 4. Dấu hiệu để nhận biết một phản ứng oxi hoá - khử :

Bài 4. Dấu hiệu để nhận biết một phản ứng oxi hoá - khử :

A. Tạo ra chất kết tủa.

B. Tạo ra chất khí.

C. Có sự thay đổi màu sắc của các chất.

D. Có sự thay đổi số oxi hoá của một hay một số nguyên tố.

Chọn đáp án đúng.

TRẢ LỜI:      D đúng.