Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Điền cụm từ thích hợp vào chỗ trống trong các câu sau đây:

4. Điền cụm từ thích hợp vào chỗ trống trong các câu sau đây:

- Dòng điện là dòng …. Có hướng.

- Dòng điện trong kim loại là dòng…. Có hướng

Hướng dẫn giải:

- Dòng điện là dòng  các điện tích  dịch chuyển có hướng.

- Dòng điện trong kim loại là dòng các electron tự do dịch chuyển có hướng