Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

Một người bán hàng bị lỗ 70 000 đồng và số tiền đó bằng 7% số tiền bỏ ra.  Để tính số vốn của người đó, ta cần tính:

  1. 70000 : 7
  2. 70000 x 7 : 100
  3. 70000 x 100 : 7
  4. 70000 x 7

Hướng dẫn giải:

Khoanh vào C