Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

4.Viết phương trình tổng quát của đường thẳng

4.Viết phương trình tổng quát của đường thẳng đi qua điểm M(4; 0) và N(0; -1)

Hướng dẫn:

Phương trình đường thẳng MN:

                  \(\frac{x}{4}\) + \(\frac{y}{-1}\) = 1    => x - 4y - 4 = 0