Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Bài 4. Viết số thích hợp vào chỗ trống:

Bài 4. Viết số thích hợp vào chỗ trống:

a) \( \frac{7}{2}=\frac{7.\square }{2.\square }=\frac{\square }{10}\) ;                                    b) \( \frac{3}{4}=\frac{3.\square }{4.\square }=\frac{\square }{100}\) ;

b) \( \frac{6}{30}=\frac{6:\square }{30:\square }=\frac{\square }{10}\) ;                             d) \( \frac{64}{800}=\frac{64:\square }{800:\square }=\frac{\square }{100}\) .

Bài giải:

a) \( \frac{7}{2}=\frac{7.5 }{2.5}=\frac{35}{10}\) ;                                    b) \( \frac{3}{4}=\frac{3.25 }{4.25 }=\frac{75}{100}\) ;

c) \( \frac{6}{30}=\frac{6:3}{30:3 }=\frac{2 }{10}\) ;                              d) \( \frac{64}{800}=\frac{64:8}{800:8 }=\frac{8 }{100}\)