Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Tìm mệnh đề đúng trong các mệnh đề sau:

Tìm mệnh đề đúng trong các mệnh đề sau:

(A) Nếu hai mặt phẳng (α), (β) song song với nhau thì mọi đường thẳng nằm trong (α) đều song song với (β)

(B) Nếu hai mặt phẳng  (α), (β) song song với nhau thì mọi đường thẳng nằm trong  (α) đều song song với mọi đường thẳng nằm trong (β)

(C) Nếu hai đường thẳng song song với nhau lần lượt nằm trong hai măt phẳng phân biệt   (α), (β) thì  (α), (β) song song với nhau

(D) Qua một điểm nằm ngoài mặt phẳng cho trước ta vẽ được một và chỉ một đường thẳng song song với mặt phẳng cho trước đó.

Đáp án: A                                                                                 

(α)