Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Khi đun nóng dung dịch canxi

a)      Khi đun nóng dung dịch canxi hidrocacbonat thì có kết tủa xuất hiện. Tổng các hệ số tỉ lượng trong phương trình hóa học của phản ứng là:

A. 4                         B. 5                                      C. 6                                  D. 7

b)      Khi cho dư khí CO2 vào dung dịch chứa kết tủa caxi cacbonat, thì kết tủa sẽ tan. Tổng các hệ số tỉ lượng trong phương trình hóa học của phản ứng là:

A. 4                         B. 5                                      C. 6                                 D. 7

Hướng dẫn giải:

a)      Chọn A

Ca (HCO3)2 → CaCO3 + CO2 + H2O.

b)      Chọn A

CaCO3 + CO2 + H2O → Ca (HCO3)2