Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Tìm x:

Tìm x:

a)     0,8 x x = 1,2 x 10

b)    210 : x = 14,92 – 6,52

c)     25 : x = 16 : 10

d)    6,2 x x = 43,18 + 18,82

Hướng dẫn giải:

a)     0,8 x x = 1,2 x 10                          c) 25 : x = 16 : 10

0,8 x x = 12                                       25 : x = 1,6

x = 25 : 1,2                                       x = 25 : 1,6

x =15,6256

b)    210 : x = 14,92 – 6,52                   d) 6,2 x x = 43,18 + 18,82

210 : x = 8,4                                       6,2 x x = 62

x  = 210 : 8,4                                      x = 62 : 6,2

x = 25                                                 x = 10