Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Viết các phương trình hóa học của các phản ứng tổng hợp

4. Viết các phương trình hóa học của các phản ứng tổng hợp

a) PVC, pily(vinyl axetat) từ etilen.

b) polibutadien và polime đồng trùng hợp giữa butadien và stiren từ butan và etylbenzen.

Hướng dẫn giải: