Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Bài 4. Cho lục giác đều ABCDEF có tâm o.

Bài 4. Cho lục giác đều ABCDEF có tâm o.

a) Tìm các vec to khác \(\overrightarrow{0}\)và cùng phương với \(\overrightarrow{OA}\)

b) Tìm các véc tơ bằng véc tơ \(\overrightarrow{AB}\)

Hướng dẫn giải:

a) Các vec tơ cùng phương với vec tơ  \(\overrightarrow{OA}\):

       \(\overrightarrow{BC}\); \(\overrightarrow{CB}\); \(\overrightarrow{EF}\); \(\overrightarrow{DO}\); \(\overrightarrow{OD}\).

        \(\overrightarrow{DA}\); \(\overrightarrow{AD}\); \(\overrightarrow{FE}\) và \(\overrightarrow{AO}\).

b) Các véc tơ bằng véc tơ \(\overrightarrow{AB}\): \(\overrightarrow{ED}\); \(\overrightarrow{FO}\); \(\overrightarrow{OC}\).