Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Một vật khối lượng 1 kg...

4. Một vật khối lượng 1 kg, ở trên mặt đất có trọng lượng 10N. Khi chuyển vật tới một điểm cách tâm Trái Đất 2R (R là bạn kính của Trái Đất) thì nó có trọng lượng bằng bao nhiêu?

A. 1 N

B. 2,5 N

C. 5N

D. 10N

Hướng dẫn giải:

Ta có độ lớn của trọng lực (trọng lực)

 P = G \(\frac{mM}{(R + h)^{2}}\)

Tại mặt đất =>  P1 = G\(\frac{mM}{R^{2}}\)                    (1)

Ở độ cao cách tâm Trái Đất một đoạn 2R  => h = R

=>  P2 = G\(\frac{mM}{(R + R)^{2}}\) = G\(\frac{mM}{4R^{2}}\)              (2)

\(\frac{(2)}{(1)}\)  => \(\frac{P_{2}}{P_{1}}=\frac{1}{4}\)  => P2 = \(\frac{P_{1}}{4}\) = 2,5N

Đáp án: B