Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Hãy tính x và y trong hình sau:

Bài 4. Hãy tính x và y trong hình sau:

Hướng dẫn giải:

Đặt tên các đỉnh của tam giác như hình bên

Áp dụng hện thức \(h^{2}=b'c'\) ta có:

\(AH^{2}=HB\cdot HC \Rightarrow HC=\frac{AH^{2}}{HB}=4\)

Do đó \(x= 4\)

Áp dụng hệ thức \(b^{2}=ab'\) ta có 

\(AC^{2}=BC\cdot HC\Rightarrow y^{2}=5\cdot 4=20\Rightarrow y=\sqrt{20}\)

Nhận xét: Ta có thể tính y theo định lý Pi-ta-go:

\(y^{2}=2^{2}+4^{2}=20\Rightarrow y=\sqrt{20}\).