Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Ghi điểm gốc 0 vào trục số ở hình 36.

4. a) Ghi điểm gốc 0 vào trục số ở hình 36.

4. b) Hãy ghi các số nguyên âm nằm giữa các số -10 và -5 vào trục số ở hình 37.

Hình 37

Bài giải:

Gợi ý: Các bạn đếm số đoạn thẳng để điền các số vào trục.

a) -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5

b)

-10, -9, -8,-7, -6, -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10