Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Gọi tên các phản ứng và viết phương trình hóa học

4. Gọi tên các phản ứng và viết phương trình hóa học của phản ứng polime hóa các monome sau:

a) CH3-CH=CH2.

b) CH2=CCl-CH=CH2.

c) CH2=C(CH3)-CH=CH2.

d) CH2OH-CH2OH và m-C6H4(COOH)2 (axit isophtalic).

e) NH2-[CH2]10COOH.

Hướng dẫn giải: