Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Giải các phương trình

Bài 4. Giải các phương trình

a) 2x4 – 7x2 + 5 = 0;

b) 3x4 + 2x2 – 1 = 0.

Hướng dẫn giải:

a) Đặt x2 = t  ≥  0 ta được 2t2 – 7t + 5 = 0, t ≥  0

2t2 – 7t + 5 = 0  ⇔ t1 = 1 (nhận), t2 = \(\frac{5}{2}\) (nhận).

Suy ra nghiệm của phương trình ẩn x là x1,2 = ±1, x3,4 = ± \(\frac{\sqrt{10}}{2}\).

b) Đặt x2 = t  ≥  0 thì được 3t2 + 2t - 1 = 0 ⇔ t1 = -1 (loại), t2 = \(\frac{1}{3}\) (nhận).

Suy ra nghiệm của phương trình ẩn x là x1,2 = ± \(\frac{\sqrt{3}}{3}\)