Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Bài 4. Sắt tác dụng được với chất nào sau đây ?

Bài 4. Sắt tác dụng được với chất nào sau đây ?

a) Dung dịch muối Cu(NO3)2 ;

b) H2SO4 đặc, nguội;

c) Khí Cl2 ;

d) Dung dịch ZnSO4.

Viết các phương trình hoá học và ghi điều kiện, nếu có.

Lời giải:

Sắt tác dụng được với dung dịch Cu(N03)2 và khí Cl2.

Fe + Cu(NO3)2—> Fe(NO3)2 + Cu

2Fe + 3Cl2—> 2FeCl3