Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

a) Tính rồi so sánh giá trị của a-b-c và a- (b+c)

a) Tính rồi so sánh giá trị của a-b-c và a- (b+c)

b) Tính bằng hai cách:

8,3 - 1,4 - 3,6;             18,64 - ( 6,24 + 10,5)

Hướng dẫn giải:

a) 

Ta thấy giá trị của a-b-c và a-(b+c) luôn luôn bằng nhau.

b) Cách 1: ...= 6,9 - 3,6                  ......= 18,64 - 16,74

                  = 3,3                               = 1,9

Cách 2: 8,3 - 1,4- 3,6                         18,64 - (6,24 + 10,5)

         = 8,3 - (1,4 + 3,6)                    =  18,64 - 6,24 - 10,5

        = 8,3 - 5                                 = 12,4 - 10,5

        = 3,3                                       = 1,9