Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Nút, bụng của sóng dừng là gì ?

4. Nút, bụng của sóng dừng là gì ?

Giải.

Nút là những điểm tại đó biên độ giao động bằng không.

Bụng là những điểm tại đó biên độ giao động cực đại