Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Viết phương trình hóa học của các phản ứng

Bài 4. Viết phương trình hóa học của các phản ứng giữa axit 2-aminopropanoic với:

NaOH; H2SO4; CH3OH có mặt khí HCl bão hòa.

Hướng dẫn giải:

 + NaOH →  + H2O.

 + H2SO→ 

 +  CH3OH   + H2O.