Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Viết phương trình sóng.

4. Viết phương trình sóng.

Giải.

Nếu phương trình sóng tại nguồn O là uO = A.cos(ωt + φ) thì phương trình truyền sóng tại M M trên phương truyền sóng là:

                          \(u_{M}(t)=A.cos\left (\omega t +\psi -2\pi \frac{OM}{\lambda } \right )\).