Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Xét tính chẵn lẻ của hàm số

4) Xét tính chẵn lẻ của hàm số: 

a) Y = |x|;                                      b) y = (x + 2)2     

c) y = x3 + x ;                                 d) y = x2 + x + 1.

Lời giải.

a) Tập xác định của y = f(x) = |x| là D = R.

       ∀x ∈ R => -x ∈ R  

       f(- x) = |- x| = |x| = f(x)

    Vậy hàm số y = |x| là hàm số chẵn.

b) Tập xác định của 

y = f(x) = (x + 2)2 là R.

        x ∈ R => -x ∈ R   

        f(- x) = (- x + 2)2 = x2 – 4x + 4 ≠ f(x)

       f(- x) ≠ - f(x) = - x2 – 4x - 4 

 

     Vậy hàm số y = (x + 2)2 không chẵn, không lẻ.

c)         D = R, x ∈ D => -x ∈ D

           f(– x) = (– x3) + (– x) = - (x3 + x) = – f(x)

     Vậy hàm số đã cho là hàm số lẻ.

d) Hàm số không chẵn cũng không lẻ.